Algemene Voorwaarden

  1. Definities; In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

 

1.1 Opdrachtnemer: Eigenaar, werknemers en zelfstandige artiesten die werken in het pand gevestigd te Vlissingen aan de Sint Jacobsstraat 28, te noemen 5th Dimension Gallery:
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan de zelfstandige artiesten die werken bij 5th Dimension Gallery tot het laten aanbrengen van een tatoeage of aan wie 5th Dimension Gallery producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen de zelfstandige artiesten 5th Dimension Gallery en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of levering van een andere dienst of product binnen de bedrijfsomschrijving.

 

  1. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 5th Dimension Gallery en Opdrachtgever, waarbij 5th Dimension Gallery als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van 5th Dimension Gallery worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door 5th Dimension Gallery worden zonder enige uitzondering geleverd door 5th Dimension Gallery.
2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met 5th Dimension Gallery aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door 5th Dimension Gallery gehanteerde Algemene Voorwaarden

 

  1. Eigen verantwoording en eigen risico

 

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan 5th Dimension Gallery worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan 5th Dimension Gallery tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens 5th Dimension Gallery aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan 5th Dimension Gallery tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van 5th Dimension Gallery of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door 5th Dimension Gallery te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 5th Dimension Gallery brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, in hoge uitzondering met toestemming van ouder/verzorger.
3.6 The 5th Dimension Gallery heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft 5th Dimension Gallery het recht de opdracht te weigeren.
3.7 Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.
3.8 Nadat er een tattooafspraak is gepland, zal 5th Dimension Gallery de Opdrachtgever vragen om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag mits, de Opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de Opdrachtgever de gemaakte afspraak willen verzetten en/of annuleren dan dient de Opdrachtgever dit uiterlijk 14 dagen van tevoren te doen, om de aanbetaling kosteloos geretourneerd te krijgen. Wordt de afspraak na het termijn van 14 dagen geannuleerd, dan zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door 5th Dimension Gallery.
3.9 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffend overmacht, bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de Opdrachtgever geacht om dit zo snel als mogelijk en telefonisch te melden aan 5th Dimension Gallery. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig aan deze eisen heeft voldaan, zal 5th Dimension Gallery genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 

  1. Aansprakelijkheid

 

4.1 Door opdracht te geven aan 5th Dimension Gallery erkent Opdrachtgever dat 5th Dimension Gallery een inspanningsverbintenis heeft. 5th Dimension Gallery zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. 5th Dimension Gallery kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. 5th Dimension Gallery is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval 5th Dimension Gallery aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat 5th Dimension Gallery voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede 5th Dimension Gallery terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
4.4 5th Dimension Gallery bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele zelfstandige artiesten die een stoel huren, voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
4.5 5th Dimension Gallery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

 

  1. Garantie

 

5th Dimension Gallery gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Black Horses Tatooing en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Middelburg, behoudens indien 5th Dimension Gallery als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

  1. Conversie

 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

  1. Slotbepaling

 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en artiesten die een stoel huren bij 5th Dimension Gallery. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of stoelhuurders voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

 

5th Dimension Gallery

Openings Hours

5th Dimension Gallery

Openings Hours